Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hiếu trần Chủ nhật, Tháng 12 20, 2015 - 22:47
2 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:30
3 Phạm Thị Lan Anh Thứ ba, Tháng 8 29, 2017 - 15:59
4 Nguyenhong Truong Chủ nhật, Tháng 9 10, 2017 - 22:16

An toàn giao thông lớp 2 bài: Đi bộ và qua đường an toàn

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,039
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • An toàn giao thông: Bài 4.
  ĐI B VÀ QUA Đ NG AN TOÀN. ƯỜ
  I.M C TIÊU:
  1. Ki n th c: ế
  - Ôn l i ki n th c đi b và qua đ ng an toàn. ế ườ
  - H c sinh bi t cách đi b , bi t đi b trên nh ng đo n đ ng có tình ế ế ườ
  hu ng khác nhau( v a hè có nhi u v t c n, không có v a hè, đ ng ườ
  ngõ)
  2. Kĩ năng:
  - H c sinh bi t quan sát phía tr c khi đi đ ng. ế ướ ườ
  - Bi t ch n n i qua đ ng an toàn.ế ơ ườ
  3. Thái đ :
  - H c sinh có thói quen quan sát trên đ ng đi, chú ý khi đi đ ng. ườ ườ
  II. CHU N B .
  Tranh v trong sgk.
  III. CÁC HO T Đ NG CHÍNH.
  Ho t đ ng 1: Gi i thi u bài.
  H ng ngày khi đ n tr ng ho c đi ch i... có lúc các em ph i đi b . ế ườ ơ
  N u ta không đi đúng theo quy đ nh c a lu t giao thông, có th xày ra ế
  nguy hi m ( tai n n). V y các em c n chú ý đi u gì đ đ m b o an
  toàn trên đ ng.ườ
  Ho t đ ng 2: Quan sát tranh.
  a.M c tiêu : Giúp h/s nh n bi t nh ng hành vi đúng/ sai đ đ m b o an ế
  toàn khi đi b trên đ ng. ườ
  b. Ti n hànhế .
  +GV yêu c u các nhóm quan sát
  hình v trong sgk th o lu n,
  nh n xét các hành vi đúng, sai
  trong m i b c tranh.
  Các nhóm làm vi c.
  + G i các nhóm trình bày.
  ? Nh ng hành vi nào, c a ai là
  đúng? Vì sao.
  ? Nh ng hành vi nào là sai? Vì
  sao sai?
  Đ i đi n nhóm trình bày và gi i
  thích lí do t i sao l i nh n xét nh ư
  v y. Các em khác nh n xét, b
  sung
  -Hành vi đúng là c a nh ng ng i ườ
  tham gia giao thông trong hình
  1,2,3
  - Hành vi c a nh ng ng i tham ườ
 • KL: Khi đi b trên đ ng c n ườ
  n m tay ng i l n. ườ
  H i thêm: N u đi b nh ng ế
  đ ng không có v a hè ho c v a ườ
  hè b l n chi m hay đi trong ngõ ế
  các em c n đi nh th nào? ư ế
  ? ngã ba,ngã t .. mu n qua ư
  đ ng c n chú ý đi u gì?ườ
  ? V y theo các con đi b th nào ế
  là an toàn?
  GVKL: Khi đi b trên đ ng ườ
  c n ph i đi trên v a hè, n i ơ
  không có v a hè ph i đi sát l
  đ ng. Đi đúng ph n đ ng ườ ườ
  dành riêng cho ng i đi b .ườ
  Ho t đ ng 3: X lí tình hu ng.
  Tình hu ng 1: Khi tan h c em
  mu n sang bên kia đ ng đ ườ
  đi theo l đ ng bên ph i ườ
  Tình hu ng 2: Nhà em và nhà
  Lan cùng m t ngõ h p. Em
  sang nhà Lan r Lan đi h c.
  Em và Lan c n đi nh th nào ư ế
  đ đ n tr ng m t cách an ế ườ
  toàn?
  Ho t đ ng 4: C ng c . D n dò
  Không nên qua đ ng nh ng ườ
  n i th nào?ơ ế
  D n dò: Khi đi b trên đ ng ườ
  c n quan sát đ ng đi, không ườ
  m i nhìn qu y hàng ho c v t
  l hai bên đ ng, ch qua ườ
  đ ng khi có đi u ki n an ườ
  toàn.
  gia giao thông trong hình 4,5 là sai.
  -Đi sát vào l đ ng và ph i chú ý ườ
  tránh xe đ p, xe máy.
  -Đi cùng ng i l n, n m tay ườ
  ng i l n, đi theo tín hi u đèn giaoườ
  thông., đi trong v ch đi b qua
  đ ng.ườ
  - Nhi u ý ki n. ế
  -H c sinh th o lu n nhóm bàn.
  i di n các nhóm trình bày.
  Các nhóm nghe, nh n xét, b sung.
  - Có nhi u xe qua l i, ch khúc
  quanh b che khu t mà em không
  nhìn th y.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015 , 12:40

Mô tả tài liệu:

An toàn giao thông lớp 2 bài: Đi bộ và qua đường an toàn

An toàn giao thông: Bài 4. ĐI B VÀ QUA Đ NG AN TOÀN.Ộ ƯỜI.M C TIÊU: Ụ1. Ki n th c: ế ứ- Ôn l i ki n th c đi b và qua đ ng an toàn.ạ ế ứ ộ ườ- H c sinh bi t cách đi b , bi t đi b trên nh ng đo n đ ng có tình ọ ế ộ ế ộ ữ ạ ườhu ng khác nhau( v a hè có nhi u v t c n, không có v a hè, đ ng ố ỉ ề ậ ả ỉ ườngõ)2. Kĩ năng:- H c sinh bi t quan sát phía tr c khi đi đ ng.ọ ế ướ ườ- Bi t ch n n i qua đ ng an toàn.ế ọ ơ ườ3. Thái đ :ộ- H c sinh có thói quen quan sát trên đ ng đi, chú ý khi đi đ ng.ọ ườ ườII. CHU N B .Ẩ ỊTranh v trong sgk.ẽIII. CÁC HO T Đ NG CHÍNH.Ạ ỘHo t đ ng 1: Gi i thi u bài.ạ ộ ớ ệH ng ngày khi đ n tr ng ho c đi ch i... có lúc các em ph i đi b . ằ ế ườ ặ ơ ả ộN u ta không đi đúng theo quy đ nh c a lu t giao thông, có th xày ra ế ị ủ ậ ểnguy hi m ( tai n n). V y các em c n chú ý đi u gì đ đ m b o an ể ạ ậ ầ ề ể ả ảtoàn trên đ ng.ườHo t đ ng 2: Quan sát tranh.ạ ộa.M c tiêuụ : Giúp h/s nh n bi t nh ng hành vi đúng/ sai đ đ m b o anậ ế ữ ể ả ảtoàn khi đi b trên đ ng.ộ ườb. Ti n hànhế .+GV yêu c u các nhóm quan sát ầhình v trong sgk th o lu n, ẽ ả ậnh n xét các hành vi đúng, sai ậtrong m i b c tranh.ỗ ứCác nhóm làm vi c.ệ+ G i các nhóm trình bày.ọ? Nh ng hành vi nào, c a ai là ữ ủđúng? Vì sao.? Nh ng hành vi nào là sai? Vì ữsao sai?Đ i đi n nhóm trình bày và gi i ạ ệ ảthích lí do t i sao l i nh n xét nh ạ ạ ậ ưv y. Các em khác nh n xét, b ậ ậ ổsung-Hành vi đúng là c a nh ng ng i ủ ữ ườtham gia giao thông trong hình 1,2,3- Hành vi c a nh ng ng i tham ủ ữ ườ

Tin mới nhất

Trang