Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 ngu xuan Ddiert Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 21:41
2 ngu xuan Ddiert Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 21:41
3 Lê Duy Cảnh Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 22:18
4 Lê Duy Cảnh Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 22:18
5 nguyen minh son Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 07:12
6 Nguyễn thị phương Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 08:57
7 Nguyễn Viết Thăng Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 15:02
8 Biện Yêu Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 15:42
9 Vu Duc Phu Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 16:08
10 Tuấn Phạm ngọc Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 16:15

Trang

50 câu trắc nghiệm lượng giác và phương trình lượng giác ôn thi thpt quốc gia 2017

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,320
96
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: PDF
 • CASIO LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
  ĐỀ TỰ LUYỆN
  (Đề thi 50 câu / 6 trang)
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017
  Môn: TOÁN HỌC
  Chuyên đề: Lượng giác phương trình lượng giác
  Họ tên :..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
  Facebook : .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
  Bài 1. Cho phương trình
  cos x + sin 2x
  cos 3x
  + 1 = 0. Nhận xét nào dưới đây đúng :
  A. Điều kiện xác định của phương trình cos x (3 + 4 cos
  2
  x) = 0
  B. Phương trình tương đương với (sin x 1) (2 sin x 1) = 0
  C. Phương trình đã cho nghiệm.
  D. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình x =
  π
  2
  Bài 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức f(x) = sin x + sin
  x +
  2π
  3
  :
  A. 1 B. 0 C.
  3
  2
  D. 2
  Bài 3. Phương trình cos x cos 2x =
  1
  4
  bao nhiêu nghiệm dương nhỏ hơn 5π ?
  A. 17 B. 26 C. 32 D. 15
  Bài 4. Cho x, y hai số thực thỏa mãn điều kiện 0 < x <
  π
  4
  x y =
  3π
  4
  . Tính giá trị của biểu
  thức A = (1 tan x) (1 + tan y).
  A. A =
  3
  2
  2
  B. A =
  1
  2
  C. A = 1 D. A = 2
  Bài 5. Tìm nghiệm thuộc khoảng (0, π) của phương trình 5 cos x + sin x 3 =
  2 sin
  2x +
  π
  4
  .
  A. x =
  π
  3
  B. x =
  π
  3
  x =
  π
  6
  C. x =
  π
  4
  D. x =
  2π
  3
  Bài 6. Cho x thỏa mãn π < x <
  3π
  2
  tan x = 2. Giá trị của biểu thức P = sin 2x + cos
  x +
  π
  2
  :
  A.
  3 2
  5
  2
  B.
  4 2
  5
  2
  C.
  3 + 2
  5
  2
  D.
  4 + 2
  5
  2
  Bài 7. Cho phương trình 2 cos
  2
  x +
  π
  4
  = 2 sin
  2
  x tan x. Số nghiệm thuộc khoảng
  (2017; 2017π) :
  A. 4034 B. 2569 C. 8067 D. 5318
  Bùi Thế Việt - Trang 1/6
 • Bài 8. Xét phương trình cos
  x +
  π
  6
  + 2 cos
  x +
  π
  3
  =
  3 sin
  x +
  π
  6
  . Nhận xét nào dưới đây
  đúng ?
  A. Tập nghiệm của phương trình
  π
  12
  + 2kπ
  với k Z
  B. Nghiệm âm nhỏ nhất của phương trình x =
  11π
  12
  C. Phương trình 2016 nghiệm thuộc khoảng (π; 2017π)
  D. Phương trình tương đương với cos x +
  2 +
  3
  sin x = 0
  Bài 9. Giả sử giá máy bay của hãng hàng không X trong tháng t s(t) = 110 + 2t + 15 sin
  πt
  6
  với 0 < t 12 t Z, đơn vị nghìn đô la. Tháng giá cao nhất :
  A. 12 B. 4 C. 3 D. 11
  Bài 10. Cho phương trình sin x +(m
  2
  1) cos 2 x = 2 m +3. Xét các giá trị của m thỏa mãn phương
  trình đã cho nghiệm. Khi đó điều kiện của m :
  A.
  1 2
  3
  3
  m
  1 + 2
  3
  3
  B. 1 < m 0
  C. 1 m
  1 2
  3
  3
  D. m 1
  Bài 11. Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = sin
  4
  x + cos
  4
  x + cos 2x :
  A. 2 B. 3 C.
  3 D.
  2
  Bài 12. Số nghiệm thuộc đoạn [π; 2π] của phương trình sin 2x + tan x = 3 :
  A. 5 B. 3 C. 8 D. 2
  Bài 13. Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = cos
  x +
  π
  6
  3 sin
  x +
  π
  3
  :
  A.
  7
  2
  B. 2 C.
  7 D. 3
  2
  Bài 14. Xét phương trình :
  sin 3x 3 sin 2x cos 2x + 3 sin x + 3 cos x = 2
  Phương trình nào dưới đây tương đương với phương trình đã cho ?
  A. (2 sin x 1) (2 cos
  2
  x + 3 cos x + 1) = 0 B. (2 sin x cos x + 1) (2 cos x 1) = 0
  C. (2 sin x 1) (2 cos x 1) (cos x 1) = 0 D. (2 sin x 1) (cos x 1) (2 cos x + 1) = 0
  Bài 15. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A độ 40
  o
  bắc trong ngày thứ t của năm
  2017 được cho bởi một hàm số y = 4 sin
  π
  178
  (t 60)
  + 10 với t Z 0 < t 365. Vào
  ngày nào trong năm thì thành phố A nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất ?
  A. 28 tháng 5 B. 12 tháng 6 C. 12 tháng 5 D. 24 tháng 6
  Bài 16. Cho x, y, z R thỏa mãn điều kiện
  cos x + cos y + cos z
  cos (x + y + z)
  =
  sin x + sin y + sin z
  sin (x + y + z)
  = p. Khi đó
  giá trị của cos (x + y) + cos (y + z) + cos (z + x) bằng :
  A.
  p
  2
  B. p C. 2p D.
  p
  2
  Bài 17. Phương trình tan
  2
  x =
  1 + cos
  3
  x
  1 + sin
  3
  x
  bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
  π
  2
  ; 2π
  ?
  A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
  Bùi Thế Việt - Trang 2/6
 • Bài 18. Giả sử a = sin x + sin y b = cos x + cos y. Khi đó giá trị của cos (x + y) theo a b :
  A.
  2ab
  a
  2
  + b
  2
  B.
  2ab
  a + b
  C.
  a b
  a + b
  D.
  a
  2
  b
  2
  a
  2
  + b
  2
  Bài 19. Cho đa giác lồi đều n cạnh độ dài mỗi cạnh t. Diện tích của đa giác lồi đó được tính
  bằng :
  A. S =
  nt
  2
  sin
  2π
  n
  2
  B. S =
  nt
  2
  4 tan
  π
  n
  C. S =
  nt
  2
  cot
  π
  n
  2
  D. S =
  nt
  2
  cos
  π
  n
  2 sin
  2
  π
  n
  Bài 20. Tìm m để phương trình sau nghiệm : sin x + (m 1) cos x = 2 m 1.
  A.
  1
  2
  m 1 B.
  1
  3
  m 1 C.
  1
  3
  m
  1
  2
  D.
  1
  2
  m
  1
  3
  Bài 21. Nghiệm không dương lớn nhất của phương trình cot x + sin x
  1 + tan x tan
  x
  2
  = 4 :
  A.
  5π
  12
  B.
  π
  12
  C.
  11π
  12
  D.
  7π
  12
  Bài 22. Miền giá trị của hàm số y = sin x
  cos x
  tan x + 1
  trên tập xác định của :
  A. R B.
  3
  2
  ; +
  C.
  −∞;
  3
  2
  D.
  3
  2
  ;
  3
  2
  Bài 23. Xét phương trình m sin
  x +
  π
  3
  + (m 1) cos x = m
  2
  m 1. Điều kiện của tham số m
  để phương trình đã cho nghiệm :
  A. 1 m 0 hoặc m 2 B. 2 m 0 hoặc m 1
  C. 2 m 0 D. m 2
  Bài 24. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 3 sin
  4
  x + 2 cos
  2
  3x + cos 3x = 3 cos
  4
  x cos x + 1
  :
  A. 0 B.
  π
  2
  C.
  3π
  4
  D.
  π
  4
  Bài 25. Hàm số nào dưới đây tính chất f(x + kπ) = f(x) với mọi k Z x thuộc tập xác định
  của hàm số f
  A. y = sin x cos x +
  3
  2
  cos 2x B. y =
  tan 2x
  sin x + 1
  + cos 2x
  C. y = sin x cos 2x +
  3
  2
  cos 2x D. y = sin
  2
  x cos x
  Bài 26. Trong các nhận định sau, nhận định nào dưới đây sai ?
  A. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng
  π
  3
  ;
  7π
  12
  B. Hàm số y = sin x y = cos x đều tính chất tuần hoàn
  C. Hàm số y = sin x một hàm số lẻ
  D. Hàm số y = cos x đồ thị một đường hình sin
  Bài 27. Cho hàm số f(x) = sin x + cos
  x +
  π
  6
  +
  3 cos
  x +
  π
  3
  . Giá trị nhỏ nhất hàm số này
  thể nhận được :
  A. 4 B.
  3 C. 2 D. 2
  3
  Bùi Thế Việt - Trang 3/6

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 12:40

Mô tả tài liệu:

50 câu trắc nghiệm lượng giác và phương trình lượng giác ôn thi thpt quốc gia 2017

50 câu trắc nghiệm lượng giác và phương trình lượng giác ôn thi thpt quốc gia 2017

Tin mới nhất

Trang