Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Pham Quynh Thứ tư, Tháng 7 8, 2015 - 11:12
2 nguyen trung Thứ tư, Tháng 9 23, 2015 - 07:55
3 Hiep Hiep Thứ bảy, Tháng 9 26, 2015 - 18:37
4 Hiep Hiep Thứ bảy, Tháng 9 26, 2015 - 18:43
5 Olala Alehap Thứ tư, Tháng 9 30, 2015 - 09:44
6 Trinh Thu Thứ sáu, Tháng 10 2, 2015 - 07:44
7 An Dang Hoang Thứ bảy, Tháng 10 17, 2015 - 11:02
8 Nguyễn Phước Nguyên Thứ tư, Tháng 10 21, 2015 - 15:41
9 Mã Tuấn Kiệt Thứ sáu, Tháng 10 23, 2015 - 10:15
10 VinhThang Nguyen Thứ tư, Tháng 11 4, 2015 - 15:02

Trang

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9,982
223
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • Các kh ng đ nh sau đúng hay sai? T i sao?
  1. Ch th qu n lý hành chính nhà n c có th là ng i n c ngoài. ướ ườ ướ
  Đúng
  Vì trong ho t đ ng QLHCNN r t r ng, nó di n ra trên m inh v c c a đ i s ng XH
  v y đ ti n hành QL đ c thì NN ph i trao quy n cho m t s nhân nh t đ nh. VD: ế ượ
  trên chuy n bay t HN TP H Chí Minh Phi c tr ng th ng i NN theo quyế ơ ưở ườ
  đ nh thì phi c tr ng có quy n qu n lý tr t t , an toàn trên hành trình đó. ơ ưở
  2. M i qui ph m pháp lu t do c quan hành chính nhà n c ban hành đ u là qui ph m ơ ướ
  pháp lu t hành chính.
  Đúng.trong ho t đ ng c a CQHCNN f i th c hi n ch c năng QLHCNN, đ th c
  hi n đ c ch c năng thi hành Hi n pháp, lu t, CQHCNN ban hành các QPPLHC nh m ượ ế
  h ng d n thi hành, t ch c th c hi n lu t…ướ
  3. Ng i t đ 12 tu i có th b áp d ng bi n pháp c ng ch hành chính.ườ ưỡ ế
  Đúng (Xem đi u 22 ho c 23,24 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính)
  *T t c các quy t đ nh hành chính bi t đ u đ i t ng kh i ki n v án hành ế ượ
  chính
  Sai (Xem đi u 11 Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính) ế
  4. Năng l c ch th c anhân trong quan h pháp lu t hành chính có t khi cá nhân
  đó đ t đ n m t đ tu i nh t đ nh. ế
  Sai c Ch th c a quan h pháp lu t hành chính trang 68, 69, 70 Giáo trình)
  * M i ngh quy t c a qu c h i đ u không ph i là ngu n c a lu t hành chính. ế
  Đúng b i ch ngh quy t nào ch a đ ng QPPLHC thì m i tr thành ngu n c a ế
  LHC Còn ngh quy t thông qua lu t hay pháp l nh mà không ch a đ ng QPPLHC thì không ế
  ph i là ngu n c a LHC
  5. Các quan h pháp lu t có s tham gia c a c quan hành chính nhà n c đ u là quan ơ ướ
  h pháp lu t hành chính.
  Sai quan h CQHCNN tham gia quan h PL dân s , ho c t t ng hành chính.
  VD: CQHCNN đi thuê tr s t m th i khi chia tách t nh ho c huy n, hay QĐHC c a
  CQHCNN b kh i ki n đ n TAND thì CQHCNN tham gia v i t cách ng i b ki n trong ế ư ườ
  t t ng hành chính
  6. Ch p hành qui ph m pháp lu t hành chính d u nghĩa v m i thành viên trong
  h i.
  Đúng (xem ch ng 9 ph n Quy ch pháp lý hành chính c a các TCXH)ươ ế
  7. X ph t hành chính ch đ c ti n hành khi có vi ph m hành chính. ượ ế
  Đúng (xem đ c đi m XPVPHC, dòng 5-14 trang 318 Giáo trình)
  8. Tuy n d ng cán b công ch c ch đ c ti n hành b ng hình th c thi tuy n. ượ ế
  Sai (xem trang 219 và 220 Giáo trình)
  9. Ng i n c ngoài Vi t Nam th c hi n hành vi vi ph m hành chính không ph i làườ ướ
  đ i t ng b áp d ng các bi n pháp x lý hành chính. ượ
  Đúng (Xem dòng th 9 t trên xu ng trang 341 Giáo trình)
  10. Vi c c p gi y phép lái xe cho ch ph ng ti n c gi i ho t đ ng ban hành văn ươ ơ
  b n áp d ng qui ph m pháp lu t.
  Sai đây cũng ho t đ ng ADQPPL nh ng đ c th c hi n thông qua hành vi ư ượ
  pháp c a c a ch th th m quy n không c n ph i ban hành văn b n áp d ng quy
  ph m pháp lu t
  Trang 1
 • 11.Trong m i tr ng h p vi c cán b , công ch c ch p hành quy t đ nh n i dung ườ ế
  trái pháp lu t đ u không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t đ nh đó. ế
  Sai (xem dòng cu i trang 226 và 5 dòng đ u trang 227, Giáo trình)
  12. Kh u tr l ng c a ng i vi ph m hành chính là bi n pháp x ph t hành chính. ươ ườ
  Sai Vì đây là m t trong các bi n pháp thi hành quy t đ nh x ph t VPHC, Không ph i ế
  các hình th c x ph t hành chính đ c quy đ nh t i đi u 13,14,15,16,và 17 c a ượ
  PLXLVPHC
  13. C quan chuyên môn thu c UBND không th m quy n ban hành văn b n quiơ
  ph m pháp lu t.
  Đúng theo quy đ nh c a Lu t ban hành VBQPPL năm 1996, s a đ i BS m 2002
  2008 thì ch QH, UBTVQH, (xem ph n ngu n c a Lu t hành chính , ch ng 1 ươ
  dòng th 6 t trên xu ng trang 29)
  14. T t c các quy t đ nh tuy n d ng c a cán b , công ch c đ u không ph i ế
  ngu n c a lu t hành chính.
  Đúng vì đây là QĐ cá bi t, ch đ c áp d ng 01 l n (xem thêm QPPLHC) ượ
  15. Ph t ti n ph i đ c ti n hành b ng th t c l p biên b n ượ ế
  Sai xem th t c x ph t VPHC (ch ng 11 Giáo trình và đi u 56 PLXLVPHC) ươ
  16. Ch c quan hành chính nhà n c m i th m quy n áp d ng các bi n pháp ơ ướ
  c ng ch hành chính.ưỡ ế
  Sai các CQNN khác cũng th m quy n, VD T án nhân dân, ho c TP ch to
  phiên toà khi ra quy t đ nh x ph t vi ph m hành chínhế
  17. Công dân Vi t Nam trong biên ch , h ng l ng t ngân sách đ u là cán b , công ế ưở ươ
  ch c theo pháp l nh cán b , công ch c hi n hành.
  Sai, vì có nh ng ng i là viên ch c (xem ch ng 8) ườ ươ
  18. Ch th qu n hành chính nhà n c luôn ch th quan h pháp lu t hành ướ
  chính.
  Sai Vì có th h tham gia các quan h pháp lu t khác nh quan h dân s , hình s ư
  19. Văn b n ngu n c a lu t hành chính ph i do các ch th qu n hành chính nhà
  n c ban hành ướ
  Sai (xem ngu n c a LHC ch ng 1) - ngu n do c quan quy n l c NN ban hành VD ươ ơ
  HP, Lu t c a QH; Pháp l nh c a UBTVQH…
  20. Chánh thanh tra các c p có quy n x ph t hành chính.
  Sai xem th m quy n x ph t VPHC ch ng 11 theo quy đ nh ch chánh thanh tra ươ
  theo ngành, lĩnh v c hay thanh tra viên chuyên ngành m i đ c XPVPHC ượ
  21. Văn phòng chính ph là c quan hành chính nhà n c. ơ ướ
  Đúng vì đây lo i c quan ngang b đ c quy đ nh trong Ngh đ nh s 86/2007/NĐ- ơ ượ
  CP c a Chính ph ngày 03/12/2007
  22. C ng ch thi hành quy t đ nh x ph t hành chínhth áp d ng đ i v i ng iưỡ ế ế ườ
  không vi ph m hành chính
  23. Công dân có quy n khi u n i t t c các quy t đ nh hành chính. ế ế
  Sai theo quy đ nh c a PL v khi u n i, t cáom 2005 thì công dân ch quy n ế
  khi u n i đ i v i các QĐHC h cho trái PL xâm ph m đ n quy n l i ích h p phápế ế
  c a h . Còn các QĐHC khác nh ch đ o, quy ph m ho c QĐHC khác không ư
  tr c ti p xâm ph m đ n quy n l i ích h p pháp c a h thì h không đ c khi u n i ế ế ượ ế
  24. Khi h t th i hi u x ph t hành chính, ng i th m quy n không đ c áp d ngế ườ ượ
  b t kỳ bi n pháp c ng ch hành chính nào. ưỡ ế
  Trang 2
 • Sai Vì theo quy đ nh c a pháp lu t n u h t th i hi u XPHC thì ng i th m quy n ế ế ườ
  th áp d ng các bi n pháp c ng ch kh c ph c h u qu do VPHC gây ra nh tiêu hu ưỡ ế ư
  v t ph m gây h i cho s c kho con ng i, v t nuôi cây tr ng ho c tháo d công trình xây ườ
  d ng trái phép…
  25. Tang v t ph ng ti n s d ng vào vi ph m hành chính luôn b t ch thu đ xung ươ
  vào công quĩ nhà n c.ướ
  Sai theo quy đ nh c a PL thì không t ch thu đ sung vào công qu NN các tang v t
  ph ng ti n nh hàng gi , hàng kém ch t l ng, tang v t không đ các tiêu chu n k thu tươ ư ượ
  theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam ph i tiêu hu chúng. Đ ng th i PL cũng quy đ nh
  không t ch thu tang v t, ph ng ti n thu c quy n s h u h p pháp c a nhân t ch c ươ
  khác b ch th VPHC s d ng ho c ch m đo t trái phép. ế
  26. Ch t ch UBND xã có quy n ban hành các quy t đ nh hành chính. ế
  Sai vì Ch t ch UBND xã ch đ c ban hành QĐHC cá bi t (QĐ áp d ng PL) còn QĐ ượ
  ch đ o quy ph m thu c th m quy n c a UBND, Ch t ch UBND ch thay m t t p
  th UBND đ ban hành ( theo quy đ nh c a Lu t ban hành văn b n QPPL năm 1996; s a đ i
  b sung năm 2002 và năm 2008; Lu t ban hành VBQPPL c a HĐND và UBND năm 2004)
  27. Quan h gi a c quan hành chính nhà n c nhân luôn quan h pháp lu t ơ ướ
  hành chính.
  Sai – Vì nh ng quan h pháp lu t khác nh quan h dân s ; quan h t t ng trong ư
  gi i quy t v án hành chính, VD: UBND t nh A tham gia v án hành chính v i t cách ế ư
  ng i b ki n. ườ
  28. Ch th th m quy n x ph t hành chính thì đ ng th i th m quy n c ng ưỡ
  ch thi hành quy t đ nh x ph t.ế ế
  Sai - ch nh ng ch th th m quy n do pháp lu t quy đ nh m i đ c c ng ượ ưỡ
  ch thi hành QĐXPVPHC còn th m quy n x ph t đ c PL quy đ nh g m nhi u ch th .ế ượ
  VD chi nCAND, công ch c ngành thu , thanh tra viên chuyên ngành … khi thi hành côngế ế
  v th m quy n x ph t VPHC nh ng h không th m quy n c ng ch thi hành ư ưỡ ế
  QĐXP đó.
  29. Quy t đ nh hành chính do c quan hành chính nhà n c ban hành có th áp d ng ế ơ ướ
  n c ngoài.ướ
  Đúng - QĐHC quy ph m c a Chính ph ,Th t ng chính ph ban hành th ướ
  đ c áp d ng n c ngoài. VD: Áp d ng hôn nhân gi a công dân Vi t Nam v i ng iượ ướ ườ
  n c ngoài thì CDVN f i đ n c quan ngo i giao i s quán ho c lãnh s quán c a VNướ ế ơ
  đ lth c hi n các th t c pháp lý c n thi t khi k t hôn) ế ế
  30. Các quy t đ nh hành chính ch đ c áp d ng thông qua ho t đ ng qu n hànhế ượ
  chính nhà n c.ướ
  Sai QĐHC đ c áp d ng trong các ho t đ ng l p pháp, t pháp, VD khi ti n hànhượ ư ế
  xét x v án, TP ch to phiên toàth m quy n ra QĐXPVPHC đ i v i nhân, t ch c
  có hành vi vi ph m n i quy, tr t t c a phiên toà.
  31. A công ch c th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t (tham nhũng) đã b c quan ơ
  th m quy n kh i t v án kh i t b can. Vi c x k lu t đ i v i A các ý ki n ế
  nh sau:ư
  a. Không x k lu t đ i v i A n u hành vi vi ph m c a A b T án truy c u trách ế
  nhi m hình s m t hành vi vi ph m pháp lu t không th đ ng th i b truy c u trách
  nhi m pháp lý hình s và trách nhi m pháp lý k lu t.
  Trang 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2015 , 15:00

Mô tả tài liệu:

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính. Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 1. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài. Đúng Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền cho một số cá nhân nhất định. VD: trên chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi cơ trưởng có thể là người NN và theo quy định thì phi cơ trưởng có quyền quản lý trật tự, an toàn trên hành trình đó. 2. Mọi qui phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều là qui phạm pháp luật hành chính. Đúng. Vì trong hoạt động của CQHCNN fải thực hiện chức năng QLHCNN, để thực hiện được chức năng thi hành Hiến pháp, luật, … CQHCNN ban hành các QPPLHC nhằm hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện luật…

Tin mới nhất

Trang