Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phạm Văn Đạt Thứ hai, Tháng 12 5, 2016 - 12:40
2 Phạm Văn Đạt Thứ hai, Tháng 12 5, 2016 - 12:40
3 Phạm Văn Đạt Thứ hai, Tháng 12 5, 2016 - 12:40
4 trantu cong Thứ năm, Tháng 12 22, 2016 - 21:44
5 trantu cong Thứ năm, Tháng 12 22, 2016 - 21:48
6 Thai Nguyen Ngoc Thứ ba, Tháng 1 3, 2017 - 09:55
7 Thai Nguyen Ngoc Thứ ba, Tháng 1 3, 2017 - 09:55
8 Thai Nguyen Ngoc Thứ ba, Tháng 1 3, 2017 - 09:55
9 godedaded goddff Thứ hai, Tháng 1 9, 2017 - 21:14
10 lang tien Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 - 17:28

Trang

1500 CÂU TRẮC NGHIỆM NGOẠI BỆNH LÝ CÓ ĐÁP ÁN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,345
185
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 187 | Loại file: DOC
 • Ket-noi.com kho tài liu min phí
  B NH LÝ I: T C RU T S SINH Ơ
  1. T c ru t s sinh theo quy đ nh là nh ng t c ru t x y ra trong: ơ
  A. 5 ngày đ u c a đ i s ng
  B. 7 ngày đ u c a đ i s ng
  C. 10 ngày đ u c a đ i s ng
  D. 15 ngày sau sinh đ u c a đ i s ng
  E. Th i kỳ s sinh ơ
  2. Tr s sinh xu t hi n d u hi u ch m phân su khi không th y phân su ra h u môn tr sau ơ
  sinh :
  A. 8 gi
  B. 24 gi
  C. 36 gi
  D. 48 gi
  E. 72 gi
  3. Trong các lo i t c ru t s sinh sau đây, lo i nào do nguyên nhân n i t i : ơ
  A. Teo ru t
  B. T c ru t do dính
  C. T c ru t do dây ch ng
  D. T c ru t do viêm phúc m c bào thai
  E. T c ru t do nút nh y phân su
  4. Trong các lo i t c ru t s sinh sau đây, lo i nào do nguyên nhân ngo i lai : ơ
  A. Teo ru t
  B. T c ru t do dính
  C. T c ru t phân su
  D. T c ru t do nút nh y phân su
  E. T c ru t do b nh Hirschsprung
  5. Trong các lo i t c ru t s sinh sau đây lo i nào do nguyên nhân c năng ơ ơ
  A. Teo ru t
  B. T c ru t do dính
  C. T c ru t phân su
  D. T c ru t do b nh Hirschsprung
  E. T c ru t do viêm phúc m c bào thai
  6. Teo ru t th ng hay g p nh t đo n : ườ
  A. Đ u h ng tràng
  B. Cu i h ng tràng
  C. Đ u h i tràng
  D. Cu i h i tràng
  E. Đ i tràng
  7. Teo ru t có các tri u ch ng r t gi ng v i t c ru t phân su, duy ch có khác d u hi u
  A. Nôn ra d ch m t
  B. Thăm tr c tràng ch có các k t th nh y tr ng ế
  C. X quang có m c h i n c đi n hình ơ ướ
  D. B ng ch ng ướ
  E. Tu n hoàn bàng h
  8. C ch b nh sinh c a teo ru t đ c gi i thích là do:ơ ế ượ
  A. Di truy n
  B. Nhi m siêu vi trùng trong th i kỳ bào thai
  C. Nhi m đ c tia x trong th i kỳ bào thai
  1
 • Ket-noi.com kho tài liu min phí
  D. Tai n n m ch máu trong th i kỳ bào thai
  E. Nhi m hoá ch t trong th i kỳ bào thai
  9. Ch n đoán s m nh t c a t c ru t s sinh d a vào: ơ
  A. Xét nghi m nhi m s c th
  B. Xét nghi m t bào h c ế
  C. Siêu âm bào thai
  D. Xét nghi m gen di truy n
  E. Ch p X quang bào thai
  10. Trong các tri u ch ng lâm sàng sau đây, tri u ch ng báo đ ng cho t c ru t s sinh là: ơ
  A. Nôn
  B. B ng ch ng ướ
  C. Ch m đi phân su sau 24 gi
  D. Tràn d ch màng tinh hoàn 2 bên
  E. Thăm tr c tràng không có phân su
  11. Nghi m pháp tìm t bào s ng và lông t trong phân su c a tr nghi ng t c ru t s sinh có tên ế ơ ơ
  là:
  A. Nghi m pháp Farber
  B. Nghi m pháp Schwachman
  C. Nghi m pháp Soave
  D. Nghi m pháp Valsalva
  E. Nghi m pháp White
  12. Hình nh X quang đi n hình c a t c tá tràng b m sinh:
  A. Hình nh các m c h i n c ơ ướ
  B. Hình nh hai bóng h i ơ
  C. Hình nh d dày tá tràng giãn tr ng h i ướ ơ
  D. Hình nh thu c không xu ng ru t non
  E. Hình nh đ ng thu c d dày
  13. C ch chính gây t c ru t trong viêm phúc m c bào thai là:ơ ế
  A. Li t ru t
  B. Thi u h ch phó giao c m trong thành ru tế
  C. Do chèn ép t bên ngoài
  D. Do các k t th phân suế
  E. Do nguyên nhân th n kinh
  14. Dây ch ng LADD là nguyên nhân chính gây ra:
  A. T c môn v
  B. T c tá tràng
  C. T c h ng tràng
  D. T c h i tràng
  E. T c đ i tràng
  15. Ph ng pháp khâu n i ru t t n bên d n l u đ u trên trong đi u tr teo ru t t c ru tươ ư
  phân su có tên là:
  A. Ph ng pháp Bishop - Koopươ
  B. Ph ng pháp Santulliươ
  C. Ph ng pháp Mickuliczươ
  D. Ph ng pháp Swensonươ
  E. Ph ng pháp Hartmannươ
  16. Trong các tri u ch ng sau đây, tri u ch ng nào là đ c thù cho b nh Hirschsprung:
  A. Ch m đi phân su
  2
 • Ket-noi.com kho tài liu min phí
  B. B ng ch ng, tu n hoàn bàng h ướ
  C. X qung đ i tràng có hình ph u
  D. X quang b ng có hình "b t xà phòng" h ch u ph i
  E. X quang b ng có m c h i n c đi n hình ơ ướ
  17. Trong các tri u ch ng sau, tri u ch ng nào là đ c thù cho b nh t c ru t phân su :
  A. Ch m đi phân su
  B. B ng ch ng, tràn d ch màng tinh hoàn hai bên ướ
  C. X quang đ i tràng có hình ph u
  D. X quang b ng có hình "b t xà phòng" h ch u ph i.
  E. X quang b ng có m c h i n c đi n hình ơ ướ
  18. Viêm phúc m c bào thai các tri u ch ng gi ng v i t c ru t do dính b m sinh, ngo i tr
  d u hi u :
  A. Nôn m a
  B. Ch m đi phân su
  C. Thăm tr c tràng
  D. X quang b ng
  E. X quang đ i tràng c n quang
  19. D u hi u "tháo c ng" là d u hi u đ c thù c a b nh :
  A. Teo ru t
  B. T c ru t phân su
  C. T c ru t do dây ch ng
  D. Viêm phúc m c bào thai
  E. B nh Hirschsprung
  20. Trong các lo i t c ru t s sinh, căn b nh nào sau đây đ c xem nh bi u hi n s m c a ơ ượ ư
  b nh Mucoviscidose :
  A. Teo ru t
  B. T c ru t phân su
  C. T c ru t do dây ch ng
  D. T c ru t do dính
  E. H i ch ng nút nh y phân su
  21. Trong các lo i t c ru t s sinh, căn b nh nào trong đi u tr không c n ph u thu t mà ch đi u ơ
  tr n i khoa đ n thu n : ơ
  A. T c ru t do dính
  B. T c ru t do Mégacolon
  C. T c ru t do nút nh y phân su
  D. T c ru t do dây ch ng
  E. T c ru t do teo ru t
  22. Ph ng pháp th t tháo th đ i tràng b ng dung d ch gastrographine trong đi u tr t c ru tươ
  phân su có tên là :
  A. Ph ng pháp Swensonươ
  B. Ph ng pháp Noblettươ
  C. Ph ng pháp Duhamelươ
  D. Ph ng pháp Denis Brawnươ
  E. Ph ng pháp Bishop-koopươ
  23. Ph ng pháp c t n i ru t t n bên d n l u đ u d i trong đi u tr teo ru t t c ru tươ ư ướ
  phân su có tên là :
  A. Ph ng pháp Mickuliczươ
  B. Ph ng pháp Noblettươ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2016 , 22:27

Mô tả tài liệu:

1500 CÂU TRẮC NGHIỆM NGOẠI BỆNH LÝ CÓ ĐÁP ÁN

Ket-noi.com kho tài liu min phíB NH LÝ I: T C RU T S SINHỆ Ắ Ộ Ơ1. T c ru t s sinh theo quy đ nh là nh ng t c ru t x y ra trong:ắ ộ ơ ị ữ ắ ộ ảA. 5 ngày đ u c a đ i s ngầ ủ ờ ốB. 7 ngày đ u c a đ i s ngầ ủ ờ ốC. 10 ngày đ u c a đ i s ngầ ủ ờ ốD. 15 ngày sau sinh đ u c a đ i s ngầ ủ ờ ốE. Th i kỳ s sinhờ ơ2. Tr s sinh xu t hi n d u hi u ch m phân su khi không th y phân su ra h u môn tr sauẻ ơ ấ ệ ấ ệ ậ ấ ở ậ ẻsinh :A. 8 giờB. 24 giờC. 36 giờD. 48 giờE. 72 giờ3. Trong các lo i t c ru t s sinh sau đây, lo i nào do nguyên nhân n i t i :ạ ắ ộ ơ ạ ộ ạA. Teo ru tộB. T c ru t do dínhắ ộC. T c ru t do dây ch ngắ ộ ằD. T c ru t do viêm phúc m c bào thaiắ ộ ạE. T c ru t do nút nh y phân suắ ộ ầ4. Trong các lo i t c ru t s sinh sau đây, lo i nào do nguyên nhân ngo i lai :ạ ắ ộ ơ ạ ạA. Teo ru tộB. T c ru t do dínhắ ộC. T c ru t phân suắ ộD. T c ru t do nút nh y phân suắ ộ ầE. T c ru t do b nh Hirschsprungắ ộ ệ5. Trong các lo i t c ru t s sinh sau đây lo i nào do nguyên nhân c năngạ ắ ộ ơ ạ ơA. Teo ru tộB. T c ru t do dínhắ ộC. T c ru t phân suắ ộD. T c ru t do b nh Hirschsprungắ ộ ệE. T c ru t do viêm phúc m c bào thaiắ ộ ạ6. Teo ru t th ng hay g p nh t đo n :ộ ườ ặ ấ ở ạA. Đ u h ng tràngầ ỗB. Cu i h ng tràngố ổC. Đ u h i tràngầ ồD. Cu i h i tràngố ồE. Đ i tràngạ7. Teo ru t có các tri u ch ng r t gi ng v i t c ru t phân su, duy ch có khác d u hi u ộ ệ ứ ấ ố ớ ắ ộ ỉ ở ấ ệA. Nôn ra d ch m tị ậB. Thăm tr c tràng ch có các k t th nh y tr ngự ỉ ế ể ầ ắC. X quang có m c h i n c đi n hìnhứ ơ ướ ểD. B ng ch ngụ ướE. Tu n hoàn bàng hầ ệ8. C ch b nh sinh c a teo ru t đ c gi i thích là do:ơ ế ệ ủ ộ ượ ảA. Di truy nềB. Nhi m siêu vi trùng trong th i kỳ bào thaiễ ờC. Nhi m đ c tia x trong th i kỳ bào thaiễ ộ ạ ờ1

Tin mới nhất

Trang